పుస్తకావిష్కరణ సభకు అందరికీ ఆహ్వానం!

నేను రచించిన పుస్తకం ‘తీవ్రవాదం’ ఈనెల 21వ తారీఖున ఏఎస్ రావ్ నగర్ లో ఆవిష్కృతమవుతున్నది. పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించేది మా అమ్మ. ఈసభకు అందరూ వీలుచూసుకుని వచ్చి ప్రోత్సహించాలని మనవి. ఆహ్వాన పత్రం ఇదిగో!

INVITATION

Enter Your Mail Address

June 17, 2009 ·  · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply