ఈవారం నేను బిజీ, బిజీ!

ఈవారం నేను  కాస్త బిజీ, బిజీ!

రాతల పనులున్నాయి. కోతల పనులు బోలెడున్నాయి. అందుకనే, ఈవారం బ్లాగువైపుకు నేను ఎంతమటుకు వస్తానో చెప్పలేను. కాబట్టి నా బ్లాగులో కొత్త పోస్టులు లేకపోతే ఏమీ అనుకోకండి. క్రితం రెండువారాలు పుస్తకావిష్కరణ పనులవల్ల రాత పనులు దెబ్బ తిన్నాయి. అందుకని ఈవారం రాత పనులపైనే దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సివస్తోంది.  అయితే, వూళ్ళోనే వుంటాను కాబట్టి, వీలు దొరకగానే రాసేప్రయత్నాలు చేస్తాను కాబట్టి బ్లాగుకు సెలవలు ప్రకటించటంలేదు.

ఇప్పతికే బ్రహ్మబుధ్ కు నాపైన కోపం వచ్చింది. వాడి అరుంధతి కథను నేను పూర్తిగా చెప్పనీయటంలేదని అలిగాడు. మన బ్లాగర్లు బ్లాగు అగ్రిగేటర్లమీద అలిగితే ఎలావుంటుందో వాడు నామీద అలిగితే అలావుంటుంది. అదే చెప్పా. చెరువుమీద అలిగినవాడి కథ చెప్పా. తీరిక దొరకగానే ముందుగా బ్రహ్మబుధ్ అరుంధతి కథ పూర్తిచేస్తానని వాడికి వాగ్డానం చేశా. బ్లాగుమీద అలిగి తెగతెంపులు చేసుకుని, తప్పు గ్రహించి మళ్ళీ వెనక్కు వచ్చిన బ్లాగర్లలా నాకు తీరిక దొరకటంకోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు బ్రహ్మబుధ్.

సెలవు. త్వరలో కలుద్దాం.

Enter Your Mail Address

June 29, 2009 ·  · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply