శ్రీకాకుళంలో తీవ్రవాదం, మైకెల్ జాక్సన్…

ఈ ఆదివారం అంటే 13.09.2009 రోజున శ్రీకాకుళంలో తీవ్రవాదం, మైకెల్ జాక్సన్ పుస్తక పరిచయ సభ. అందరికి ఇదే నా అహ్వనం.invitation

Enter Your Mail Address

September 10, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: సభలూ-సమావేశాలు.

Leave a Reply