నవలలు-సినిమాలు

నవలలను సినిమాలుగా మలచటంలో స్క్రిప్టు ప్రాధాన్యం గురించి ఆంధ్రప్రభలో నేను రాస్తున్న వ్యాస పరంపరలో క్రితం గురువారం ప్రచురితమయిన వ్యాసం ఇది. ఆంధ్రప్రభ దిన పత్రికలో ప్రతి గురువారం వచ్చే చిత్రప్రభ అనుబంధంలో ప్రచురితమయిన ఈ వ్యాసాన్ని చదవండి, ఇక్కడ.

Enter Your Mail Address

September 19, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: sinemaa vishleashaNaa.

Leave a Reply