అంకెల్లో అయోమయమవుతున్న సగటుమనిషి.

ఇది ఇవాళ్టి ఆంధ్రప్రభ ఎడిట్ పేజీలో ప్రచురితమయింది.

February 7, 2013 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags:  · Posted in: సగటుమనిషి స్వగతం.