ఆంధ్రభూమిలో ఆర్డీ బర్మన్ గురించి నా వ్యాసం.

ఆంధ్రభూమిలో దిన పత్రికలో  ఆర్డీ బర్మన్ గురించి నేను రచించిన వ్యాసం ఇవాళ్టి వెన్నెలలో  ప్రచురితమయింది. ఆవ్యాసం లింకు ఇదిగో!

June 29, 2012 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: సంగీత మహారధులు

సాహిర్ లూధియానవీ- ఒక పరిచయం!

PAGE 3PAGE 4PAGE 5PAGE 6PAGE 7PAGE 8PAGE 9ఇది నేను ఈభూమి పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికకోసం రాసిన వ్యాసం. అయితే, పత్రికలో ఈ శీర్షికకోసం రెండే పేజీలు కేటాయించటంతో వ్యాసాన్ని కుదించి వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ వ్యాసాన్ని మొత్తంగా ప్రచురిస్తున్నాను. ఇది నా రాతప్రతి కావటంతో నా రాతను చూసేవీలుకలగుతుంది.

చదవండి.

 

PAGE 1PAGE 2

June 20, 2009 ·  · One Comment
Tags: , , , , , ,  · Posted in: నీరాజనం