సైగల్- సినీ గేయ ప్రపంచానికి ఆకాశం!

ఇది మార్చ్ నెల ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

SIGAL 1SIGAL 2

March 27, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: నా రచనలు.

నౌషాద్- ఒక పరిచయం!

ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా-తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం.  చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

naushadnausha

February 24, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

షమ్షాద్ బేగం-ఒక పరిచయం!

గాయని షమ్షాద్ బేగుం పరిచయ వ్యాసం ఇది. ఈభూమి మాస పత్రికలో ప్రచురితమయింది. ఈ వ్యాసం చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని నిర్మొహమాటంగా తెలపండి.

shamshad 1shamshad 2

September 25, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.