సాహిర్ లూధియానవీ- ఒక పరిచయం!

PAGE 3PAGE 4PAGE 5PAGE 6PAGE 7PAGE 8PAGE 9ఇది నేను ఈభూమి పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికకోసం రాసిన వ్యాసం. అయితే, పత్రికలో ఈ శీర్షికకోసం రెండే పేజీలు కేటాయించటంతో వ్యాసాన్ని కుదించి వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ వ్యాసాన్ని మొత్తంగా ప్రచురిస్తున్నాను. ఇది నా రాతప్రతి కావటంతో నా రాతను చూసేవీలుకలగుతుంది.

చదవండి.

 

PAGE 1PAGE 2

June 20, 2009 ·  · One Comment
Tags: , , , , , ,  · Posted in: నీరాజనం