మధురగీతాల మదన్ మోహన్!

ఏప్రిల్ నెల ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం ఇది. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

madanmada

April 29, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 3 Comments
Tags: , , ,  · Posted in: నా రచనలు.