కమర్షియల్ క్లాస్సిక్, దేవానంద్ సినిమా గైడ్- పరిచయం.

ఇది జనవరి పాలపిట్ట మాస పత్రికలో ప్రచురితమయింది.

January 8, 2012 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: సినిమా విశ్లేషణ

మధురగీతాల మదన్ మోహన్!

ఏప్రిల్ నెల ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం ఇది. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

madanmada

April 29, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 3 Comments
Tags: , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

నౌషాద్- ఒక పరిచయం!

ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా-తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం.  చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

naushadnausha

February 24, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.