మధురగీతాల మదన్ మోహన్!

ఏప్రిల్ నెల ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికన ప్రచురితమయిన వ్యాసం ఇది. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

madanmada

April 29, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 3 Comments
Tags: , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

విలక్షణ సంగీత దర్శకుడు!

ఈభూమి మాస పత్రికలో పాడుతా తీయగా శీర్షికన జనవరి నెలలో నేను రాసిన వ్యాసం ఇది. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి.

sad

SAJ

January 31, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Uncategorized