సప్తగిరి చానెల్ లో వేదిక కార్యక్రమం చూడండి!

ఆదివారం అంటే 8వ తారీఖున, రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు వేదిక అనే చర్చ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది.

ఈ వేదిక కార్యక్రమం లో మహిళల సమానహక్కులు, అవకాశాలు అనే అమ్షం పైన చర్చ జరుగుతుంది.

ఈ చర్చలో నేను, కొండవీటి సత్యవతి గారు, ఎం వీ లక్ష్మి గారు పాల్గొన్నాము.

ఈ కార్యక్రమం చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

సప్తగిరి చానెల్ లో….

ఆదివారం, 8వ తారీఖు,

రాత్రి 8 గంటలకు,

వేదిక కార్యక్రమము చూడండి.

March 5, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , ,  · Posted in: Uncategorized