వార్త లో సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు, సాక్షిలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు-సమీక్ష.

ఈనాటి వార్త లో సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు, సాక్షిలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, సమీక్షలు ప్రచురితమయ్యాయి.
సాక్షిలో సమీక్ష శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సమీక్షలన్నిటిలోకీ నాకు నచ్చింది. సమీక్షకుడు నిర్మొహమాటంగా తన పరిశీలనను వ్యక్తపరచారు. ధన్యవాదాలు.
వార్తలో సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలపై వచ్చిన సమీక్ష కూడా అతి చక్కని సమీక్ష. ఇంతవరకూ, నా ఏ కథనూ, ఎవరూ, ఇంతగా సమీక్షించలేదు. విహారి గారికి ధన్యవాదాలు.

ఈ రెండు పుస్తకాలూ, www.kinige.com లోనూ, నవోదయా పుస్తకాల దుకాణంలోనూ లభ్యమవుతున్నాయి.

 

September 11, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.